วันที่ 10 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ ได้มอบหนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ภาพเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภาพเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หนังสือดังกล่าวนำเสนอเนื้อหาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การกำหนดหัวข้อและปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดและสมมติฐาน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ