การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ Leadership Development: Paradoxes, Principles, & Practices

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ Leadership Development : Paradoxes, Principles, & Practices” เขียนโดย วีระวัฒน์ ปันนิตามัย รองศาสตราจารย์ ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของคำนำ “หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างความเป็นผู้นำที่ดีในการที่จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการพัฒนาที่จะให้ผลกระทบในด้านที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการออกแบบให้วัตถุประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรม ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน และชอบด้วยหลักวิชา มีปรัชญาอุดมการณ์ชี้นำการรู้ถึงปัญหา ความต้องการ นำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดโมเดลการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อชี้นำแนวปฏิบัติให้มรรคผลที่คุ้มค่า”

บรรณานุกรม : วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2564). การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้ง & หลักปฏิบัติ Leadership Development : Paradoxes, Principles, & Practices. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ข้อมูลและภาพโดย : ชลรดา หุ่นโพธิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ