วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ภาพปกวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564
ภาพปกวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ “วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์” ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้นำผลงานทางวิชาการ งานวิจัยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบบทความทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน และเพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า การอ้างอิง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของกฎหมาย

ปัจจุบันวารสารได้รับการพิจารณาคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และได้จัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 สามารถสืบค้นในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal และมีให้บริการในรูปแบบฉบับพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น 2 อาคาร 2

ข้อมูลโดย : เอมิกา โซ๊ะวิเศษ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพโดย : ลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ