วันที่ 18 ม.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
บุคลากรตัวแทน จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ออกรับหนังสือบริจาค ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยหนังสือที่มอบให้กับสมาคมห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จึงออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 โดยมีตัวแทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบหนังสือให้กับบรรณารักษ์ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไป

ข้อมูลและภาพโดย : ชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ