การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practices

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practices” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ
ภาพปกหลังของหนังสือ เรื่อง การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของคำนำ “หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประเมินผลกระทบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีวัตุประสงค์หลักการนำเสนอในหนังสือเน้นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้การรวบรวมหลักวิชาการและประเด็นข้อสังเกตต่างๆ จากประสบการณ์ด้านการ  ประเมินผลกระทบมากกว่าทศวรรษของผู้เขียน”

บรรณานุกรม : กัมปนาท วิจิตรศรีกมล. (2564). การประเมินผลกระทบ จากงานวิจัยและพัฒนา หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ Evaluating research and development and practicesกรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ