กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน เขียนโดย ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของคำนำ “ผู้เขียนตั้งใจนำเสนอสารัตถะของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย โดยร้อยเรียงเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป วยาคติ ความหมายและพัฒนาการของแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย กรณีศึกษาการนำ การเรียนรู้กันระหว่างวัยไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ตลอดจนชวนผู้อ่านมองไปถึงก้าวต่อไป เปรียบเสมือนการค่อย ๆ กะเทาะเปลือกองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยออกเป็นชั้น ๆ”

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

หนังสือ“กะเทาะเปลือกแนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน” ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ในส่วนแรก คือ ปฐมบท ว่าด้วยวยาคติ และต่อด้วยเนื้อหาในส่วนที่ 1 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย คืออะไร ส่วนที่ 2 เมื่อการพร่ำสอนจริยธรรมหน้าห้องเรียนไม่ได้ผลอีกต่อไป ส่วนที่ 3 ขับเคลื่อนสังคมด้วยมุมมองคนต่างวัย และส่วนสุดท้าย คือ ปัจฉัมบท : ก้าวต่อไปของการเรียนรู้กันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กหรือเยาวชน

บรรณานุกรม : ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล. (2564). กะเทาะเปลือกแนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างวัยผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน. นนทบุรี : ภาพพิมพ์.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ