สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ “สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา” จำนวน 10 เล่ม จากคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ การเสริมสร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่พสกนิกรชาวไทย

ภาพหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา
ภาพหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงมอบหนังสือ “สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา” ให้กับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ