วันที่ 14 ต.ค. 2564 รับวารสารบริจาค จากคุณทวีศักดิ์ เกษปทุม

ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)
ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม ได้บริจาควารสารภาษาไทย ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังนี้

  1. นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอ 113 เล่ม
  2. นิตยสารสารคดี 70 เล่ม
  3. นิตยสารเกษตรก้าวหน้า 96 เล่ม
  4. นิตยสาร HI-CLASS 1 เล่ม
ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)
ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)

รวมบริจาควารสารภาษาไทยทั้งสิ้น 279 เล่ม โดยมีนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ