ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

ภาพปกหนังสือยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบ หนังสือ “ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดทำหนังสือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะกลุ่มประชากร LGBTIQN+ หรือกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ภาพปกหนังสือ ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมระดมความคิดเห็น โดยมีกลุ่มตัวแทน LGBTIQN+ ได้แก่ Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ) Transsexual (บุคคลข้ามเพศ) Intersex (บุคคลที่มีเพศกำกวม) Queer (ผู้ไม่นิยมเพศ บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตนเอง ด้วยอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ) และ Non- Binary (นอน-ไบนารี่) เข้าร่วมในการเก็บข้อมูล

ผู้จัดทำ ได้ระบุในคำนำถึงความมุ่งหวัง ว่า “ประชากรกลุ่ม LGBTIQN+ เข้าถึงความเป็นธรรมทางสุขภาพ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถี ตลอดจนเป็นปัจจัยการกดขี่ทับซ้อน ได้รับการปกป้องคุ้มครองในสิทธิทางสุขภาวะ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุขภาวะองค์รวมทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม เพื่อให้ประชากร LGBTIQN+ ในฐานะที่เป็นพลเมืองสุขภาวะ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุขภาพดีร่วมกัน”

บรรณานุกรม :

ชเนตดี ทิมนาม, , และรัตนา ด้วยดี. (2564). “ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย”. นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ