ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก : มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และพระเกียรติคุณของสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นแบบอย่างอันดีงามในการดำเนินชีวิต

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

มูลนิธิฯ จึงได้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 5 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ด้านวิชาการแก่สำนักหอสมุดกลางต่อไป

บรรณานุกรม :

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. (2564).  ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก : มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ