ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

หนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” จัดทำเป็นหนังสือชุด โดย 1 ชุด มีจำนวน 2 เล่ม เนื้อหาประกอบไปด้วย ด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และการต่างประเทศ พระราชประวัติ รัชกาลที่ 1 จนถึง รัชกาลที่ 9 ภาคที่ 1 สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ภาคที่ 2 สู่ความทันสมัยและความอยู่รอด และภาคที่ 3 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย

ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

อ้างอิง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2563). พิมพ์ครั้งที่ 2. ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ