ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ภาค

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

  • ภาค 1 ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย เช่น การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระบบราชการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ประวัติโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย เป็นต้น
  • ภาค 2 ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจานุเบกษา เช่น ประมวลเอกสารชั้นต้น สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 9
  • ภาค 3 เอกสารชั้นต้นที่สำคัญ เช่น เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น
ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย   ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ