วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหนังสือให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดในเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หนังสือที่มอบให้กับห้องสมุดเป็นหนังสือใหม่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกรับหนังสือดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยมีนางสาวสุจิตร สุวภาพ ตัวแทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบหนังสือให้กับ นายมาโนช ผาทำ และนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ บรรณารักษ์ของหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 26 ม.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ