ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับบริจาคหนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยหนังสือดังกล่าว ได้รวบรวมเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับขั้นตอนของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระปฐมบรมราชโองการ และพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่  1-7 และรัชกาลที่ 9

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัญจราชาภิเษก ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เอกสารพระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีราชาภิเษกคัดจากอถรรกถาสิงหล ราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ