วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

1ชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอรับบริจาคหนังสือจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้คัดเลือกหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง แต่เป็นฉบับซ้ำที่สำนักฯ มีให้บริการแล้ว หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แต่หนังสือยังคงมีสภาพดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสม บริจาคต่อให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 152 เล่ม

โดยทางชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางมารับหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยมีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ส่งมอบ

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ