อยู่อย่างสง่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อยู่อย่างสง่า เป็นหนังสือที่มีความหมายดีมาก เขียนโดย ศ. ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ เนื้อหาและวิธีการเขียนมีลักษณะเป็นคติธรรมซึ่งรวบองค์ประกอบของชีวิตเอาไว้ 9 ส่วน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ การงาน การศึกษา อนาคต และความรักเพื่อนมนุษย์ …
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม” หนังสือสารคดีภาพวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งประเภทภาพเก่า คลาสสิคจากแฟ้มภาพของ ททท. และภาพที่บันทึกขึ้นใหม่ โดยมีข้อเขียนที่ร้อยเรียงขึ้นเพื่อเสริมส่งให้ภาพเหล่านี้มีคุณค่ายั่งยืน เนื้อหาแบ่งเป็นภาษาไทย 1 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม (Textiles of Asia: A Common Heritage)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับผ้าทอลายประเทศต่างๆ ในเอเซีย ที่มีลวดลาย และโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กับพระราชกรณียกิจรังสรรค์ผ้าไหมไทย นิทรรศการ ผ้าเอเซีย: มรดกร่วมทางวัฒนธรรม สายใยแห่งวัฒนธรรมไทในศิลปะบนผืนผ้า ลวดลายผ้าไทในเวียดนาม ผ้าทอพื้นเมืองลาว: ศิลปะแห่งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย การทอผ้ามัดหมี่ และผ้ายกของอินเดีย เป็นต้น เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (Royal Thai Orders and Decorations)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยตระกูลต่าง ๆ ในลักษณะของภาพรวม รวมทั้งสาธิตวิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยในเครื่องแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
ความรู้คู่คุณธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) ซึ่งเป็นตำราที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนต้องเรียนรู้ และเหมาะแก่ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และมุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ทำเป็นธรรม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แก่ การศึกษา ทรงพบรัก อุบัติเหตุ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอื่นๆ ในเล่มมีภาพประกอบคำอธิบายตลอด
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสานเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาที่สืบทอดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งได้มีการสำรวจรายละเอียด และรวบรวมลวดลายผ้าจากท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง กระบวนการผลิต งานออกแบบ การแปรรูป
พระมหาชนก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พระราชปรารภ  ..ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเยี่ยมอุทธยาน. เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา.
ดอกไม้เพลิงโบราณ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมเรื่องดอกไม้เพลิงโบราณประเภทต่างๆ ของไทย และการประดิษฐ์วัสดุที่ใช้ การดูแสงสีและเสียง รวมถึงความหมาย และวิธีการเล่น ส่วนถาคผนวกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของช่างดอกไม้เพลิงในสังคมไทย ในเล่มมีภาพประกอบเป็นภาพวาดตลอดเล่ม
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในหนังสือชุด “มรดกไทย” รวบรวมศิลปะเครื่องเคลือบ ประเภทเครื่องเบญจรงค์ และลายน้ำทอง ที่งดงามหาดูได้ยาก