การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์

การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์

หนังสือ “การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์” เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาการขับรถยนต์ และวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าวงยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ชับชี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์ และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านทำความเข้าใจเพื่อนำไปสอบรับวุฒิบัตรสาขาวิชาช่างบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ชื่อเรื่อง: การขับรถ และงานบำรุงรักษารถยนต์

ผู้แต่ง: ศิระ บุญธรรมกุล, พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ หน้า 13
 • หลักพื้นฐานของการบำรุงรักษารถยนต์ หน้า 25
 • ส่วนประกอบของรถยนต์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น หน้า 85
 • ระบบหล่อลื่นและการตรวจเช็กบำรุงรักษารถยนต์ หน้า 127
 • หลักการเบื้องต้นของการขับรถยนต์ที่ปลอดภัย หน้า 155
 • การทำความสะอาดรถยนต์ และการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกล หน้า 183
 • เทคนิคการขับรถยนตที่ดี หน้า 205
 • เครื่องหมายและสัญญาณการจราจร หน้า 241
 • แบบทดสอบ หน้า 249
 • ศัพท์ช่างยนต์ หน้า 264
 • บรรณานุกรม หน้า 275

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน