อาหาร ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย

อาหาร ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย

อาหารไทย คือ ภาพสะท้อนของวิถีชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้นำทรัพย์ในดินสินในน้ำมาปรุงแต่งเป็นอาหารเลิศรส และวิจิตรงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชัด อาหารไทยพัฒนาสู่ความเป็นอาหารสากลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดให้เห็นถึงความประณีตละเมียดละไมของชีวิตไทยทุกท้องถิ่น ไม่ว่าสำรับชาวบ้าน หรืออาหารชาววัง ซึ่งเป็นทั้งทรัพย์ของแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย รวมไปถึงพี่น้องทั่วโลก เป็นศาสตร์และศิลป์อันพึงอนุรักษ์ และพัฒนาเพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ยั่งยืนสืบไป

ชื่อเรื่อง: อาหาร ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย

จัดทำโดย: ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

หัวข้อเนื้อหา

  • หลากรสชาติ หลายวิถี…ชีวิตไทย…รสชาติไทย     Thai Ways and Thai Flavors
  • ศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องคาวหวาน : อาหารชาววัง     The Culinary Art and Craft of the Siamese Court
  • ครัวไทยในหมู่บ้านโลก     Thai Cuisine in the Global Village
  • ความรู้เรื่องครัวไทย     Folk Wisdom in the Thai Kitchen

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ