ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา

ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา

รวบรวมผลการศึกษาของคณะ/สำนักต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เกี่ยวกับโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎี และการศึกษาเชิงประจักษ์

ภายในเล่มกล่าวถึง บทพระราชนิพนธ์ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” พระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่องทฤษฎีใหม่ ผลการศึกษาทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และภาคผนวกซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประมวลสรุปการดำเนินงานโครงการศึกษาทฤษฎีในแง่มุมการบริหารการพัฒนา ภาพกิจกรรมรายชื่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อเรื่อง: ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา

โดย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ