HOW SCIENCE WORK

HOW SCIENCE WORK

ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์ของสิ่งต่างๆ ของโลก รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตามลำดับขั้นตอน โดยให้คำอธิบาย พร้อมภาพประกอบ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: HOW SCIENCE WORK

ผู้แต่ง: Judith Hann

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ