HR variety

HR variety

รวมบทความ และบทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ที่แสดงถึงแง่มุมอันหลากหลายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านนี้มาโดยตลอด สำนักงาน ก.พ. เห็นว่าเป็นบทความอันทรงคุณค่า จึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นแนวทางให้ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป

ชื่อเรื่อง: HR variety

ผู้จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

 • “HR VARIETY”     หน้า 7
 • ข้าราชการรุ่นใหม่ : ความหวังและความท้าทานของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการสำหรับวันพรุ่งนี้     หน้า 8
       ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
 • จาก E-DNA สู่ฝันขององค์กร     หน้า 12
       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
 • การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวทางสากล     หน้า 17
       นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
 • ..  ..
 • “ครบเครื่อง…เรื่องกฎหมาย”     หน้า 73
 • คนเก่ง VS. คนดี     หน้า 74
       นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
 • ข้าราชการกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง     หน้า 78
       นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
 • ..  ..
 • “บทสัมภาษณ์”     หน้า 105
 • Ready for ASEAN : นนทีกร กาญจนะจิตรา     หน้า 106
       เรียบเรียงโดย กลุ่มช่วยอำนวยการ
 • ความท้าทายของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สีมา สีมานันท์     หน้า 112
  เรียบเรียงโดย จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
 • ..  ..
 • บทบาทของอัครราชฑูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ     หน้า 136
  เรียบเรียงโดย กลุ่มช่วยอำนวยการ
 • มุมมองวินัย : พันธุ์เรือง พันธุ์หงส์     หน้า 140
  เรียบเรียงโดย จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ