คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562

คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของประชาชนเป็นสำคัญ มีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีแสตมป์ เป็นต้น และยังมีคำถามท้ายเล่มให้ทบทวน

ส่วนที่เป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัติ เรื่องอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินโดยเฉพาะ หรือเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการจะไม่มีภายในเล่มนี้ แนะนำให้ศึกษาเล่มอื่นเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง: คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร     หน้า 1
  • บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     หน้า 9
  • บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล     หน้า 83
  • ..
  • บทที่ 9 ภาษีศุลกากร     หน้า 249
  • บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต     หน้า 265
  • บทที่ 11 ภาษีป้าย     หน้า 271
  • แบบฝึกหัดบทที่ 1-7 (อัตนัย)     หน้า 276-284
  • แบบฝึกหัดบทที่ 1-2 (ปรนัย)     หน้า 285
  • แบบฝึกหัดบทที่ 3-7 (ปรนัย)     หน้า 296

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ