เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา

 

เป็นการสะท้อนชีวิตของคนไทย ที่ผูกพันกับสายน้ำ และการใช้เรือมาเป็นเวลายาวนาน เรือมิใช่เพียงพาหนะที่ใช้สัญจรในน้ำ หากเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นเครื่องแสดงความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการหลากหลายแขนง ทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธา และความหฤหรรษ์ของชาวไทยทุกยุคทุกสมัย และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมของชาติไทย หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดปูมภูมิปัญญาเรือแห่งโลกตะวันตก

ชื่อเรื่อง: เรือ วัฒนธรรมชาวน้ำลุ่มเจ้าพระยา

บรรณาธิการ: ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • 1. วัฒนธรรมเรือลุ่มเจ้าพระยา
  • เปิดปูมภูมิปัญญาเรือแห่งโลกตะวันตก
  • เมืองท่าลุ่มเจ้าพระยา: ประตูสู่การค้านานาชาติ
  • การพาณิชยนาวีสมัยอยุธยา
  • กรุงศรีอยุธยา “เวนิสแห่งตะวันออก”
   • พาณิชยนาวี: โลกแห่งการค้าไร้พรมแดน
 • 2. กระบวนพยุหยาตราชลมารค: อลังการแห่งมหานที
  • แสนยานุภาพแห่งกระบวนเรือ
  • เรือพระราชพิธีบนกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง
  • เลิศล้ำเชิงช่างศิลป์
  • มรดกอลังการศิลปกรรมแห่งสายน้ำ
  • พระอัจริยภาพของในหลวงด้านการต่อเรือ
 • 3. เรือกับชีวิตคนลุ่มน้ำลำคลอง
  • ตามรอยวิถีชุมชนลุ่มน้ำลำคลอง จากปากอ่าวไทยสู่ลุ่มเจ้าพระยา
   • บ้านยี่สาร: ย่านการค้าโบราณริมป่าชายเลน
   • ตลาดน้ำท่าคา ชุมทางเรือจากลำคลองสามร้อยสาย
   • ชุมชนชาวบ้านสวนริมคลองดำเนินสะดวก
   • คลองบางกอกน้อย ย้อนรอยเจ้าพระยาสายเดิม
  • เรือชาวบ้าน: ภูมิปัญญาจากสายน้ำและชีวิต
   • เรือหางยาว นวัตกรรมแห่งท้องน้ำ
   • เรือขนส่งพืชผลจากสวน รถบรรทุกบนท้องน้ำ
   • เรือขนถ่านลำสุดท้าย บนเส้นทางการค้าโบราณ
   • เรือชักพระ เรือกฐิน เรือแข่ง ความรื่นรมย์ ศรัทธา และสามัคคีบนท้องน้ำ
   • เรือออมสิน ธนาคารเคลื่อนที่ของชาวน้ำชาวคลอง
   • เรือเวชพาหน์ โรงพยาบาลลอยน้ำพระราชทาน
  • ชีวิตร่วมสมัย สีสันแห่งเจ้าพระยาวันนี้
 • ภาคผนวก หลากหลายเอกลักษณ์เรือไทย

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ