รักในหลวง ห่วงภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ในงาน “เชิดชูค่าภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง งดงาม สนองตามพระราชดำรัส เนื้อหาในเล่มจึงเป็นการรวบรวมเอาบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ภาพการจัดสัมมนา สาธิต นิทรรศการ แสดงสื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอน การแสดงละครประกอบการสอน การนำเสนอผลงานดีเด่นของครูแม่แบบวิชาภาษาไทย จากทั่วประเทศ การแข่งขันและประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน

ชื่อเรื่อง: รักในหลวง ห่วงภาษาไทย

จัดทำโดย: คณะกรรมการโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ