วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจิตวิทยา ให้คำปรึกษา บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ กระบวนการคัดเลือกบทความ โดยใช้วิธีการประเมินแบบ Double Blinded Review บทความจะถูกส่งไปยังนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer Review)

ชื่อเรื่อง: วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

จัดทำโดย: สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ฮัสนะห์ กูเดดาเก็ง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ