ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งและเรื่องอื่น ๆ ของการเลือกตั้ง มีข้อมูลพื้นฐานของพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง ความสำคัญและความจำเป็นของระบบเลือกตั้ง รวมถึงหนังสือเล่มนี้ยังทำหน้าที่อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบเลือกตั้งแต่ละรูปแบบ โดยลงไปในรายละเอียดของที่มา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และกลไกในการทำงานของระบบเลือกตั้งแต่ละระบบอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

ผู้แต่ง: สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ โดย ศาสตร์จารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน     หน้า xiii
 • คำนำผู้เขียน     หน้า xvi
 • ..
 • บทที่ 1 การเลือกตั้งและระบบเลือกตั้ง ความหมาย หลักการ และพัฒนาการ     หน้า 3
  • ทำไมต้องศึกษาระบบเลือกตั้ง     หน้า 5
  • หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย     หน้า 8
  • ..
 • ..
 • บทที่ 5 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง: โอกาสและข้อจำกัด     หน้า 183
  • ประสบการณ์การปฏิรูประบบเลือกตั้งในต่างประเทศ     หน้า 187
  • การปฏิรูประบบเลือกตั้งในประเทศไทย     หน้า 199
  • ..
 • บทสรุป บริบททางการเมือง และผลของระบบเลือกตั้ง     หน้า 217
 • บรรณานุกรม     หน้า 222
 • ดัชนี     หน้า 243

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ