ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) แนวคิด และรูปแบบ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ Deliberative democracy : แนวคิด และรูปแบบ

หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวล ศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือ ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย ที่เคยมีการนำมาใช้สำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษา และเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการ และเครื่องมือในการตัดสินใจสาธารณะภายใต้แนวคิดประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือที่ก่อให้เกิดกระบวนการถกเถียง และเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และสามารถนำไปสู่นโยบายที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนได้

ชื่อเรื่อง: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) แนวคิด และรูปแบบ

ผู้แต่ง: สติธร ธนานิธิโชติ และคนอื่น ๆ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำสถาบัน    หน้า 3
  • บทสรุปผู้บริหาร   หน้า 6
  • Executuve Summary    หน้า 8
  1. บทนำ: การศึกษารูปแบบและกระบวนการ ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ     หน้า 14
  2. แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ     หน้า 22
  3. ..
  4. ..
  5. จากตัวแบบสู่แนวปฏิบัติ: บทเรียนและแง่คิดสำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย     หน้า 136
  • บรรณานุกรม    หน้า 153
  • ประวัติผู้เขียน     หน้า 164

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ