สารัตถะ ประชาธิปไตย

สารัตถะ ประชาธิปไตย

ประมวลสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกัน โดยการนำเสนอผ่านตัวอักษร ก – ฮ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ง่ายสะดวกต่อการทำความเข้าใจและจับประเด็นได้ง่าย ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมทุกชนชั้นและทุกสาขาอาชีพในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่อาจหลีกเลียงได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทางประชาธิปไตยไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง และในส่วนท้ายเล่มจะประกอบด้วยบรรณานุกรม หนังสือแนะนำ และประวัติของผู้เขียนพิ่มเติมอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: สารัตถะ ประชาธิปไตย

โดย: ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์     หน้า ๓
 • คำนิยม     หน้า ๕
 • คำนำผู้เรียบเรียง     หน้า ๑๕
  • ก – กฎหมาย     หน้า ๑๙
  • ข – เขตเลือกตั้ง     หน้า ๓๑
  • ค – คณะรัฐมนตรี     หน้า ๓๖
  • ฆ – โฆษณาหาเสียง     หน้า ๔๑
  • ง – งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน     หน้า ๔๓
  • จ – จริยธรรม     หน้า ๔๘
  • ..
  • ส – สภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๒๐๘
  • ห – หนี้     หน้า ๒๑๔
  • ฬ – กีฬา     หน้า ๒๑๘
  • อ – องค์กรตามรัฐธรรมนูญ     หน้า ๒๑๙
  • ฮ – ฮุบ     หน้า ๒๓๘
 • บรรณานุกรม     หน้า ๒๓๙
 • แนะนำหนังสืออ่านประกอบเพิ่มเติม     หน้า ๒๔๑
 • ผลงานผู้เรียบเรียง     หน้า ๒๔๙
 • ประวัติผู้เรียบเรียง     หน้า ๒๖๑

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน