เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิด เบื้องลึกเบื้องหลังของนักโทษคดีกบฏบวรเดชบางราย โดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงทศวรรษ 2500 โดยในที่นี้ใช้ชื่อแทนว่า “กลุ่มเลือดสีน้ำเงิน” ทั้งนี้ผู้เขียนได้มองกลุ่มเลือดสีน้ำเงินแตกต่างออกไป เพราะวิเคราะห์และอธิบายความคิดของแต่ละคนผ่านการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเท่าที่สามารถหามาได้ โดยเชื่อว่าการมองต่างมุมหรือวิธีคิดที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ควรเคารพข้อมูลเชิงประจักษ์ให้มากที่สุด

ชื่อเรื่อง: เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

ผู้แต่ง: ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนิยม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์     หน้า (8)
  • คำนำ     หน้า (14)
  • บทนำ     หน้า 3
  • 1 ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง : สถานะ บทบาท และความคิด ของ “กลุ่มเลือดสีน้ำเงิน” ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์     หน้า 11
  • 2 การต่อสู้ทางความคิดของบุคคลในกลุ่ม “เลือดสีน้ำเงิน” ในทศวรรษแรกภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475     หน้า 69
  • 3 การต่อสู้ทางความคิดของ “กลุ่มเลือดสีน้ำเงิน” ในระบบรัฐสภา     หน้า 147
  • 4 การต่อสู้ทางความคิดของบุคคลใน “กลุ่มเลือดสีน้ำเงินนอกระบบรัฐสภา”     หน้า 207
  • 5 การเมืองเรื่องความทรงจำ : ว่าด้วยการช่วงชิงการนิยามอดีต ของ “กลุ่มเลือดสีน้ำเงิน”     หน้า 265
  • บทสรุป     หน้า 308
  • บรรณานุกรม     หน้า 315

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ