ใคร นำไทย ไป …

รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ องค์กรทางการเมืองของไทย รวมทั้งเศรษฐกิจ แนวคิด ปรัชญาของผู้นำประเทศ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างละเอียด

ชื่อเรื่อง: ใคร นำไทย ไป …

เรียบเรียงโดย: ประเทือง แก้วสุข

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • สงครามโลกครั้งที่ 1     หน้า 33
 • สงครามโลกครั้งที่ 2     หน้า 42
 • ความเป็นมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475     หน้า ๕๗
 • เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2475     หน้า ๘๕
 • คณะราษฎรประกาศแถลงการณ์ฉบับแรก     หน้า ๘๙
 • อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับสู่พระนคร     หน้า ๙๐
 • พระยาพหลพยุหเสนาและคณะขอขมา รัชกาลที่ 7     หน้า ๙๑
 • ผลเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง     หน้า ๙๔
 • รายนามผู้แทนราษฎรชุดแรก     หน้า ๙๕
 • เชิญพระกระแสรับสั่ง ให้เกิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร     หน้า ๙๘
 • เลือกคณะกรรมการราษฎร     หน้า ๙๙
 • ตั้งคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2475     หน้า ๑๐๐
 • พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสละราชสมบัติ     หน้า ๑๐๓
 • ประวัติรัฐธรรมนูญไทย     หน้า ๑๑๐
 • ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540     หน้า ๑๑๖
 • รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับต่าง ๆ ของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2540     หน้า ๑๒๙
 • ระยะเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ฉบับต่าง ๆ ของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2540     หน้า ๑๓๑
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2475-2544     หน้า ๑๓๒
 • การพัฒนาพรรคการเมืองของไทย     หน้า ๑๓๓
 • ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่     หน้า ๑๘๓
 • รายนามประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2544     หน้า ๑๘๘
 • พระราชบัญญัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     หน้า ๒๓๙
 • ประวัติและภาพนายกรัฐมนตรี คนที่ 1-23 ของไทย     หน้า ๒๕๐
 • พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     หน้า ๓๗๗
 • พระราชดำรัสพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     หน้า ๓๗๘
 • กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     หน้า ๔๖๓
 • คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 – คณะที่ 54 และเหตุการณ์ที่สำคัญ     หน้า ๕๐๘

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ