สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก

หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชกรณียกิจของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกมาทุกครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืนต่อไป

ชื่อเรื่อง: สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก

ผู้จัดทำ: สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

สารบัญ

  • คำนำ     หน้า 7
  • บทนำ – การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย     หน้า 10
  • พระประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     หน้า 12
  • รางวัลแห่งพระเกียรติยศ 2554 – 2555     หน้า 18
  • พระประวัติซึ่งศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระนิพนธ์ เมื่อครั้งเตรียมเสด็จพระราชดำเนินประเทศบราซิล พ.ศ. 2535 เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม     หน้า 21
  • การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) หรือการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล     หน้า 30
  • การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development : WSSD) หรือการประชุมริโอ+10 (Rio+10) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้     หน้า 92
  • การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือ Rio+20 ระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2555 ณ นครริโอ เดอ จาเนดร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล     หน้า 152
  • บรรณานุกรม     หน้า 250

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ