จับภาษามาหากิน (Impact expressions at work)

จับภาษามาหากิน (Impact expressions at work)

ภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาตินานาประเทศ ซึ่งในชีวิตการทำงานแต่ละวันนั้นย่อมมีสถานการณ์ที่ต้องใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป ในหนังสือได้รวบรวม และยกตัวอย่างแบ่งไว้ตามสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกศึกษาแต่ละสถานการณ์ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารกับชาวต่างชาติให้ดียิ่งขึ้นได้

ชื่อเรื่อง: จับภาษามาหากิน (Impact expressions at work)

โดย: เศรษฐวิทย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำพูดดีๆ ที่ควรเริ่มต้น เมื่อพาตัวเองเข้าไปสู่โลกแห่งการทำงาน
  ความเคารพนับถือ (Respect) หน้า 25
  ทัศนคติที่ว่าทุกคนล้วนสำคัญ (The “Everyone Counts” Attitude) หน้า 29
  สำนวนฝึกพูดเวลามีความเครียด หน้า 33
  การทำงานเป็นทีม (Team Spiri) หน้า 37
  ..
  การยอมรับจากประชาชน และรางวัล (Public Recognition and Awards) หน้า 181
  เงินพิเศษ ข้อเสนอจูงใจ และการเบิกจ่ายค่าเรียน (Bonuses, Incentives, and Tuition Reimbursement) หน้า 186
  การแข่งขัน (Contests and Competitions) หน้า 189
  ของขวัญและโอกาสพิเศษ (Gifts and Special Occasions) หน้า 193
 • คำกล่าวในวาระพิเศษต่างๆ
  การกล่าวต้อนรับผู้ที่มาทำงานใหม่ (Greeting Newcomers) หน้า 200
  การกล่าวต้อนรับแขกต่างชาติ (Welcoming Foreign Guests) หน้า 207
  การกล่าวคำอำลา (Bidding Farewell) หน้า 213
  งานวันเกิด (Birthday Party) หน้า 219
  ..
  สาขาใหม่ในต่างประเทศ (The new Overseas Branch) หน้า 360
  ทัศนคติของชาวจีนด้านการทำงาน (Chinese Attitude toward Work) หน้า 366
  การบริหารงานของคนทางตะวันออก และชาวตะวันตก (Eastern & Western Management) หน้า 381
  การขาดแคลนแรงงาน (The Labor Shortage) หน้า 387

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด