คัมภีร์ลิขสิทธิ์ 108 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ 108 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

อธิบายหลักการและวิธีการรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ของตนเองในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ทำงานด้านลิขสิทธิ์ และผู้สนใจทั่วไปควรต้องรู้เรื่องสำคัญ เช่น สิทธิในการเข้าถึง หรือใช้งานลิขสิทธิ์ รวมถึงข้อห้าม ข้อจำกัดและข้อสังเกตในการทำสัญญาลิขสิทธิ์ที่ต้องทราบ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีคำถามสำคัญภายในเล่มประกอบด้วย คำถามเกี่ยวด้วยความสำคัญและความหมายของลิขสิทธิ์ คำถามเกี่ยวด้วยงาน 9 ประเภท ที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง คำถามเกี่ยวด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางตรงและทางอ้อม และคำถามเกี่ยวด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: คัมภีร์ลิขสิทธิ์ 108 คำถามที่จำเป็นต้องไขคำตอบ

โดย: อรุณ ประดับสินธุ์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

 • ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวด้วยความเป็นมา และความสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวด้วยความหมายของลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวด้วยลักษณะของการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 4 คำถามเกี่ยวด้วย งาน 9 ประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง
 • ตอนที่ 5 คำถามเกี่ยวด้วยงานที่กฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครอง
 • ตอนที่ 6 คำถามเกี่ยวด้วยเงื่อนไขการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของคนไทยและต่างชาติ
 • ตอนที่ 7 คำถามเกี่ยวด้วยปัญหาว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์
 • ตอนที่ 8 คำถามเกี่ยวด้วยสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 9 คำถามเกี่ยวด้วยข้อพึงระวังในการทำสัญญาเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 10 คำถามเกี่ยวด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง
 • ตอนที่ 11 คำถามเกี่ยวด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางอ้อม
 • ตอนที่ 12 คำถามเกี่ยวด้วยข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันละเมิดลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 13 คำถามเกี่ยวด้วยอายุการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
 • ตอนที่ 14 คำถามเกี่ยวด้วยสิทธิของนักแสดง
 • พิเศษ

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน