การเขียนรายงานทางวิชาชีพ (Professional Report Writing)

เป็นการกล่าวถึงลักษณะสำคัญของรายงานทางวิชาการ รู้ส่วนประกอบของรายงาน กลวิธีการดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเข้าใจวิธีการเขียนรายงาน และสามารถ เขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยๆ  อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง อันได้แก่ ความจำเป็นในการเขียนรายงานทางวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับสารนิเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ การเขียนอ้างอิง พร้อมกันนี้ยังเสริมความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานทางวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: การเขียนรายงานทางวิชาชีพ (Professional Report Writing)

โดย: ธนู ทดแทนคุณ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • หน่วยที่ 1 ความจำเป็นในการเขียนรายงานทางวิชาการ   หน้า     1
 • หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับสารนิเทศและการเข้าถึงสารนิเทศ  หน้า     9
 • หน่วยที่ 3 ลักษณะสำคัญของรายงานทางวิชาการ  หน้า   65
 • หน่วยที่ 4 ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ  หน้า   84
 • หน่วยที่ 5 ขั้นตอนและวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ  หน้า 123
 • หน่วยที่ 6 การอ้างอิงในรายงานทางวิชาการ  หน้า 154
 • หน่วยที่ 7 การเขียนปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์  หน้า 178
 • หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานทางวิชาชีพต่างๆ  หน้า 205
 • บรรณานุกรม  หน้า 225
 • ภาคผนวก  หน้า 228
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 232

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน