ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สำนวนที่นักเดินทางควรจะรู้ เพราะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นจะทำให้ผู้เดินทางไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกหลอกง่ายจนเกินไป และไม่ต้องพึ่งพาใครมากนัก ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก จะเป็นการพูดถึงสำนวนแยกไว้ตามหัวข้อที่ผู้เดินทางต้องรู้ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเอาสถานการณ์จริงๆที่เขาพูดกัน ซึ่งเป็นบทสนทนาของผู้คนที่ไปเที่ยวต้องพบเจอในการเดินทางไปในแต่ละสถานที่ ชื่อเรื่อง: ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions) โดย: เศรษฐวิทย์ สถานที่: ชั้น 4 …