สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์

รวบรวมประวัติความเป็นมาของพระบรมมหาราชวัง พระราชนิเวศน์ มณเฑียรสถาน อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญของสยามประเทศมาแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบันโดยแบ่งกล่าวเป็นแต่ละสมัย พร้อมภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทั้งภายใน และภายนอก ที่ได้รับการสถาปนาเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงต่อมาในภายหลังในแต่ละรัชกาล กับพระราชวังที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ และที่สร้างขึ้นใหม่ในหลายหัวเมืองด้วยกัน นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา กระทั่งในรัชกาลปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง: สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดพิมพ์โดย: คณะกรรมการอำนวยการ จัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า   11
 • พระนครคีรี  หน้า 159
 • ประเพณีในวัง (ฝ่ายใน)  หน้า   19
 • พระจุฑาธุชราชฐาน  หน้า 171
 • ประสาทสมัยสุโขทัย  หน้า   23
 • พระราชวังดุสิต  หน้า 177
 • พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา  หน้า   27
 • พระราชวังพญาไท  หน้า 205
 • พระราชวังจันทน์  หน้า   49
 • พระที่นั่งรัตนรังสรรค์  หน้า 221
 • พระราชวังจันทร์เกษม  หน้า   55
 • พระราชวังบางปะอิน  หน้า 227
 • ที่ประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินนมัสการ พระพุทธบาทสระบุรี  หน้า 61
 • พระรามราชนิเวศน์   หน้า 253
 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  หน้า 265
 • พระนารายณ์ราชนิเวศน์   หน้า 69
 • พระราชวังสนามจันทร์  หน้า 275
 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช  หน้า 79
 • วังศุโขทัย  หน้า 287
 • พระตำหนักคำหยาด  หน้า 85
 • วังไกลกังวล  หน้า 291
 • พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี  หน้า 89
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  หน้า 297
 • พระบรมมหาราชวัง  หน้า 97
 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  หน้า 303
 • วังนันทอุทยาน  หน้า 145
 • พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  หน้า 307
 • พระที่นั่งทรงผนวช  หน้า 151
 • พระตำหนักสิริยาลัย  หน้า 311
 • พระราชวังพระนครปฐม  หน้า 155
 • บรรณานุกรม  หน้า 319

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ