ระบบฐานข้อมูล Database System
รายชื่อหนังสือแนะนำ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่สุดก่อนการเขียนโปรแกรมคือ การออกแบบฐานข้อมูล เพราะถ้าออกแบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีปัญหายุ่งยากตามมาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม การปรับปรุงโปรแกรม การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล