Advanced Flash Action Script

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักการของการเขียน ActionScript มากกว่าการใช้หรือทำตามตัวอย่างไปทีละคำสั่ง เพราะจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนพบว่า การทำความเข้าใจถึงหลักการ จะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตทางความคิดให้พัฒนางานตามจินตนาการของตัวเองได้มากกว่า โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ส่วนที่ 1 หลักการของภาษา ActionScript จะเป็นการพูดถึงรูปแบบการเขียนภาษา ActionScript ตามหลักการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวภาษา ActionScript ได้อย่างแท้จริง และในแต่ละบทก็จะประกอบด้วยตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงการเขียน ActionScript ในหัวข้อนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้งาน ActionScript จะเป็ฯตัวอย่างการนำ ActionScript ไปใช้ในการพัฒนา เกม หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้จากส่วนที่ 1 มาลองใช้พัฒนางานจริง รวมไปถึงตัวอย่าง และความรู้ในการพัฒนาเกม และโปรแกรมด้วย จะช่วยให้ผู้พัฒนาทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ หรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: Advanced Flash Action Script

ผู้แต่ง: กำพล ลีลาภรณ์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ภาค 1 หลักการของภาษา ActionScript
 • 01 พื้นฐาน Flash เบื้องต้น   หน้า  14
 • 02 รู้จัก ActionScript  หน้า   25
 • 03 เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมด้วย ActionScript  หน้า   43
 • 04 ตัวแปร (Variable)  หน้า   67
 • 05 Operator และการแสดงผลกับ Text Field  หน้า   79
 • 06 Control Structure  หน้า   99  07 Array  หน้า 113
 • 08 Property  หน้า 127
 • 09 Event  หน้า 151
 • 10 ฟังก์ชั่น (Function)  หน้า 167
 • 11 Object-Oriented Scripting  หน้า 179
 • 12 Smart Clip  หน้า 187
 • 13 Debugging  หน้า 199
 • ภาค 2 การประยุกต์ใช้งาน ActionScript
 • Project I : Phone Book (Flash Form)  หน้า 207
 • Project II : Matching Game   หน้า 219
 • Project III : FlashAmp  หน้า 231
 • Project IV : Samurai Adventure (Action Game)  หน้า 249
 • Project V : Space Ship (Multi-Player Online Game)  หน้า 289
 • Appendix  A : ActionScript Quick Reference  หน้า 330
 • B : Key Code Values  หน้า 373
 • C : Web Resources  หน้า 375

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน