นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 – 2543 Thai Outstanding Scientists 1995 – 2000

เป็นการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2543 โดยให้รายละเอียดในเรื่องของประวัติส่วนตัวอาทิเช่น เกิดเมื่อใด จบการศึกษาจากที่ใดบ้าง ประวัติการทำงาน และผลงานที่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาใด ตลอดจนผลงานการวิจัยต่างๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้ชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 – 2543 Thai Outstanding Scientists 1995 – 2000

เรียบเรียงโดย: สมบัติ จำปาเงิน

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • 2538  ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา  หน้า     7
  • 2539  ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร   สาขาวิชาฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  หน้า   30
  • 2540  ศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์  สาขาวิชาชีวเคมี  หน้า   50
  • 2540  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่สุวรรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  หน้า   73
  • 2541  รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สุขสำราญ  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  หน้า   95
  • 2541  รองศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หน้า 113
  • 2542  ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา  สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  หน้า 128
  • 2543  ศาสตราจารย์ ดร. จงรัก ผลประเสริฐ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หน้า 153
  • 2543  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  หน้า 173
  • ภาคผนวก        หน้า 189