26-28 ม.ค. 2554 สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

26 ม.ค. 2554 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วม สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more