26-28 ม.ค. 2554 สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

26 ม.ค. 2554 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วม สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)บรรยายโดย ตัวแทนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รธก. ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

หลังจากรับฟังการบรรยายพิเศษเสร็จในช่วงเช้าได้ พักรับประทานอาหารกลางวันและออกเดินทางไปสัมมนากลุ่มย่อยต่อที่ ตำนานป่ารีสอร์ท จ.ระยอง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์

27 ม.ค. 2554 หลังจากร่วมรับประทานอาหารเช้า ก็แยกย้ายตามกลุ่มย่อย ในการประชุม และระดมความคิดเห็นเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ
        1. กลุ่มงานเทคนิค
       2. กล่มงานบริการ
       3. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
       4. กลุ่มงานบริหารธุรการ

         ติดตามข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ