26 มี.ค. 2562 วันสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งให้กรรมการและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางตรวจสอบหีบก่อนหย่อนบัตร เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 1 ท่าน คือ ดร.ว่าที่ ร.ต.

Read more

20 ก.ค. 2560 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกที่ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  คณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

17 ก.ค. 2557 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

16 ก.ค. 2553 แถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

16 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการแถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัคร หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์

Read more