26 มี.ค. 2562 วันสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งให้กรรมการและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางตรวจสอบหีบก่อนหย่อนบัตร เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 1 ท่าน คือ ดร.ว่าที่ ร.ต. สมชัย อวเกียรติ อายุ 55 ปี

เวลา 15.00 น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ปิดหีบเลือกตั้งเพื่อนับคะแนน ผลการนับคะแนนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
หมายเลข 1 ดร.ว่าที่ ร.ต. สมชัย อวเกียรติ ดังนี้

  • รับ 123 คะแนน
  • ไม่รับ 9 คะแนน
  • บัตรเสีย 5 คะแนน

จากผลการนับคะแนนการสรรหาฯ ทำให้ ดร.ว่าที่ ร.ต. สมชัย อวเกียรติ ผู้รับการสรรหา หมายเลข 1 ได้รับคะแนน รับ 123 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 137 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และรอคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ยื่นเรื่องดำเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางอย่างเป็นทางการเป็นลำดับต่อไป


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด