20 ก.ค. 2560 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกที่ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  คณะรัฐศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันดังกล่าวนี้ เวลา 11.00 น. นายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และคณะ ได้รอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้าปฏิบัติราชการเป็นวันแรก แล้วเชิญท่านไปที่ห้องพักผู้อำนวยการ และแนะนำส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักหอสมุดกลาง

ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และคณะ ได้ต้อนรับ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และคณะ รอต้อนรับ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และคณะ ได้ต้อนรับ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ และคณะ ได้ต้อนรับ รักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพคณะต้อนรับ ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แนะนำส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
ภาพคณะต้อนรับ ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แนะนำส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด