16 ก.ค. 2553 แถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

16 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการแถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัคร หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนการสรรหา  ซึ่งจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. นี้


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด