27 มี.ค. 2562 เลือกตั้งกรรมการฝ่ายสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) และอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง โดยมีอาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฎธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จากธนาคารกสิกรไทย

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก)

สายวิชาการ จำนวน 3 คน ดังนี้
ลำดับที่ 1 อาจารย์ ดร.เปาว์ จำปาเงิน
ลำดับที่ 2 อาจารย์ภาศกร เรืองวานิช
ลำดับที่ 3 รองศาสตรจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันนต์

สายปฏิบัติการ จำนวน 5 คน ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายรชิษฐ์ ศรีรัตนกูล
ลำดับที่ 2 นายนัฏฐ์วรภัทร์ สนาน้อย
ลำดับที่ 3 นายวรพงค์ อินทนนน์
ลำดับที่ 4 จ.ส.อ. สิรวิชณ์ สาวัน
ลำดับที่ 5 นายทรงสิทธิ์ ฆารสิทธุ์

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ลงนาม คือ อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฎธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด