14 ก.ค. 2554 : โครงการสืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษาและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ

  14 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย  วันเข้าพรรษาและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ณ วัดประชุมคงคา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีถวายเทียนพรรษา ณ วัดประชุมคงคา


สำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ถ่ายภาพ : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด