26 – 27 ก.ค. 2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress)และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้”

26 – 27  กรกฎาคม 2554 บุคลาการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง “การใช้ Open Source (WordPress) และ Freeware (PhotoScape) เพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” เพื่อนำความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้เผยแพร่บทความ พร้อมภาพประกอบในเว็บไซต์ชุมชนปฏิบัติการของสำนักหอสมุดกลาง  http://km.lib.ru.ac.th/
วิทยากร 2 ท่าน คือ
1. น.ส. มัญชุการต์ ช่อผกา บรรยาย Freeware (PhotoScape)
2. น.ส. เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์ บรรยาย  Open Source (WordPress)

           


ถ่ายภาพรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ