Tag Archives: เด็ก

เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

 ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตยและอนาคตใหม่ของทุกคน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ จากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ Continue reading เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน เขียนโดย ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล Continue reading กะเทาะเปลือก แนวคิดและแนวปฏิบัติ การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุ และเด็กหรือเยาวชน