Tag Archives: หนังสือจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักหอจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุฯ

สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ออกรับหนังสือจดหมายเหตุฯ

ภาพหนังสือออกรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 35 เล่ม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/shutterhacks/4474421855/